Urgentni centarMapa Klinickog Centrapoliklinika


Nacionalni PET centar
Prof. dr Tomica Milosavljević, Ministar zdravlja u Vladi Republike Srbije, 27. 10. 2005. godine je doneo rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za realizaciju projekta osnivanja Nacionalnog PET centra u sklopu Kliničkog centra Srbije. U njenom sastavu su eminentni članovi SANU i stručnjaci iz različitih oblasti u kojima se primenjuje vrhunska PET dijagnostika. 

Sastav Posebne radne grupe

U sastavu Posebne radne grupe za realizaciju projekta osnivanja Nacionalnog PET centra u KCS su: prof. dr Vladimir Obradović – direktor Instituta za nuklearnu medicinu i zamenik predsednika Upravnog odbora KCS (predsednik), akademik Vladimir Bošnjaković – predsednik Saveta Galerije nauke i tehnike SANU, prof. dr Vojko Đukić – direktor Kliničkog centra Srbije, prof. dr Bogdan Đuričić, dopisni član SANU – Dekan Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, prof. dr Dragana Jovanović – direktor Multidisciplinarnog onkološkog centra KCS, prof. dr Vladimir Kostić, dopisni član SANU – direktor Instituta za neurologiju KCS i predsednik Komisije za medicinu Ministarstva nauke i zaštite životne sredine, akademik Miodrag Ostojić – pomoćnik direktora KCS i direktor Klinike za kardiologiju Instituta za kardiovaskularne bolesti KCS i akademik Ljubiša Rakić – član Predsedništva SANU i predsednik Međuodeljenskog odbora za biomedicinska istraživanja SANU.

Osnovni podaci o projektu Nacionalnog PET centra

Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je nedavno dalo saglasnost na predlog projekta, koji su izradili stručnjaci referentnog Instituta za nuklearnu medicinu, za formiranje Nacionalnog PET centra u KCS, što treba da predstavlja prvu i najvažniju fazu uvođenja pomenute metodologije u zdravstveni sistem naše zemlje. U vezi sa tim, čine se napori da se pronađe odgovarajući modalitet finansiranja ovog izuzetno važnog projekta.

Nacionalni PET centar treba da raspolaže uređajima za proizvodnju svih neophodnih radiofarmaka i primenu PET metoda u punom obimu. U narednoj fazi, predviđa se formiranje nekoliko manjih “satelistkih” PET centara u odabranim tercijernim zdravstvenim ustanovama, u kojima bi se primenjivale isključivo PET metode zasnovane na najšire korišćenoj F-18-deoksiglukozi (FDG), proizvedenoj u Nacionalnom PET centru, imajući u vidu da jedino ovaj radiofarmak može da se distribuira do udaljenosti od par stotina kilometara.

Početak realizacije projekta je predviđen za 2006. godinu. U tom cilju, uspostavljena je i stručna i naučna saradnja sa Nacionalim inistitutom za radiološke nauke Japana, nuklearno medicinskim ustanovama u sastavu Nacionalne univerzitetske bolnice u Seulu i Kalifornijskog univerziteta u Los Andjelesu, kao i sa Udruženjem nuklearne medicine SAD.

Osnovni podaci o PET-u

PET predstavlja vrhunsku nuklearno-medicinsku tehniku kojom mogu direktno da se “vide” i “mere” najsuptilnija zbivanja na nivou žive ćelije, što je ranije bilo nezamislivo. Na taj način, sticanjem uvida u karakteristike različitih procesa metabolizma i funkcije ispitivanih organa i utvrđivanjem njihovih odstupanja od normale, PET omogućava izuzetno preciznu i tačnu funkcionu dijagnostiku najtežih i najčešćih bolesti, kao što su maligni tumori i odgovarajuće bolesti srca i mozga.

Ova jedinstvena tehnika se zasniva na upotrebi specifičnih radiofarmaka, odnosno različitih hemijskih jedinjenja u čijem su sastavu radioaktivni izotopi - pozitronski emiteri (F-18, C-11, N-13, O-15), od kojih je do danas u manju ili veću kliničku primenu uvedeno preko 120. Naime, reč je o r azličitim biološki značajnim supstancama u koje su kao obeleživači ugrađeni pomenuti radioaktivni izotopi tzv. “organske četvorke” i koje po unošenju u organizam pacijenta zadržavaju svoje osobine i sudbinu u organizmu. Zahvaljujući tome, registrovanjem pozitronskog zračenja pomoću specijalnih uređaja – PET skenera, dobija se vizuelni prikaz (tomografski snimci) i kvantitativna procena karakterističnih procesa na ćelijskom i molekularnom nivou.

Međutim, s obzirom na ultra-kratak “poluživot”, tri od četiri navedena pozitronska emitera moraju da se proizvode na licu mesta i u trenutku primene, pa ustanove za PET dijagnostiku, pored uređaja za snimanje pacijenata, moraju da poseduju i uređaje za proizvodnju pomenutih radioaktivnih izotopa (medicinske ciklotrone) i sintezu odgovarajućih radiofarmaka. Zbog toga je cena neophodne visokotehnološke opreme veoma visoka i iznosi nekoliko miliona EUR.

PET se danas najšire koristi u onkologiji. Zahvaljujući činjenici da su metabolički procesi u tumorskom tkivu ubrzani i povećani, korišćenjem specifičnih radiofarmaka dobija se jasan vizuelni prikaz vijabilnog (živog) tumorskog tkiva, što nije mogućno pomoću anatomski orijentisanih tehnika, kao što su CT i magnetna rezonanca. Na taj način, PET omogućava preciznu dijagnostikuju raširenosti malignog procesa (poseduje visoku senzitivnost za regionalne i udaljene metastaze) i egzaktno utvrđivanje efekata terapije. Takođe, “merenjem” metaboličkih procesa u tumorskom tkivu (na primer metabolizma glukoze), procenjuje se maligni potencijal tumora, utvrđuje prognoza bolesti, kao i osetljivost tumora na pojedina hemioterapijska sredstva. Omogućava se i precizno planiranje zračne terapije. U cilju objedinjavanja anatomskih informacija dobijenih pomoću CT-a i funkcionih informacija dobijenih pomoću PET-a, danas su u onkološkoj dijagnostici u sve široj primeni kombinovani PET/CT skeneri, kao zamena za klasične PET skenere.

U oblasti neurologije, PET značajno doprinosi diferencijalnoj dijagnozi različitih tipova demencija, ranoj dijagnozi parkinsonizma, kao i preciznom utvrđivanju lokalizacije epileptičkih žarišta u cilju njihovog hirurškog uklanjanja. U kardiološkoj dijagnostici, ova tehnika omogućava preciznu procenu vijabilnosti (vitalnosti) srčanog mišića kod pacijenata sa koronarnom bolešću i njihovu selekciju za primenu interventnih kardioloških metoda, bypass operacija koronarnih krvnih sudova i transplantacije srca.

Iz navedenih činjenica se jasno vidi da raspoloživost PET tehnike i njeni ogromni dijagnostički potencijali, lišavaju bolesnike nepotrebnih, manje korisnih i često invazivnih dijagnostičkih i terapijskih postupaka, što ujedno doprinosi značajnim uštedama u zdravstvenom budžetu. Takođe se ubrzava uspostavljanje tačne dijagnoze i time doprinosi blagovremenom i adekvatnom planiranju terapije, kao i boljoj prognozi bolesti. Zbog toga se danas nivo i kvalitet zdravstvenih ustanova u svetu procenjuje na osnovu toga da li poseduju PET ili ne. 


  © 2005 Klinički Centar Srbije. Sva prava su zakonom zaštićena. Made by ICTT