Januar,2011.

ŠTO JE GOSPODARIMA BILO MILO, “DEMOKRATIJOM” SE ROBOVIMA NATURILO - AGENDA ZA 21. VEK ŽAKA ATALIJA

Drugi deo

 

Piše: Ivona Živković

 

KREDITNA ZADUŽENOST I PRODAJA NOVCA SU NAJVEĆA “SLOBODA”?


Potrugalski filozof Antonio Vijera koji je još 1718. objavio svoju knjigu “Istorija budućnosti”, shvatio je da se predviđanja o tome šta će se događati u budućnosti mogu napraviti samo na osnovu projektovanja fikcije uz znanje iz prošlosti i sadašnjosti.
Ona znanja koja autor ne poseduje ili ih namerno prećuti, ne reflektuju se u toj projekciji.


Tako se ni Žak Atali u svojoj projekciji budućnosti u knjizi “Kratka istorija budućnosti” ne dotiče spoznaje da je novac, odnosno njegova prodaja istorijski oprobano sredstvo teške pljačke čitavih naroda i država.
Za njega je sve to trgovina čiji razvoj on sagledava u analizi nekoliko istorijskih epoha, i koja je bila dominantan faktor ekonomskog razvoja humane društvene zajednice koja teži da počiva upravo na apsolutnoj slobodi pojedinca. A uslov apsolutne slobode je slobodna trgovina. Dakle, slobodna prodaja novca, tj. zamene za vrednost u trgovini, je sasvim ok.


Na ovoj filozofiji  Atali i projektuje svoju viziju budućnosti.
On zato u uvodu knjige piše ”da će demonstrirati…  kako istorija sluša zakone koji nam dozvoljavaju da predviđamo i tako usmeravamo svoj pravac razvoja”.
Tako Atali sagledava ekonomski razvoj društvenih zajednica i država od praistorije do danas, posmatrajući njihov napredak prvenstveno kroz razvoj trgovine kao glavnog pokretača ljudskog “oslobađanja”. Očito je Atalijeva filozofska premisa da je samo ekonomski jako društvo - slobodno društvo i samo ekonomski jaka individua je slobodna.
A slobodna trgovina (ne zaboravimo da se Atali bavi prodajom novca) za Atalija je zato pojam univerzalne slobode i najveće humano dostignuće savremene  civlizacije. (Prosto rečeno: ko god da je sebe sa punim pravom ugradio u rad drugih - prodajući novac, on bi se time enormno obogatio, pa je shodno tome Atali zagovornik upravo takve slobode - apsolutno slobodne trgovine koja uključuje i trgovinu novcem).


Istorijski proces "težnje za oslobađanjem", po Ataliju, odvija se od samog početka formiranja ljudskih zajednica koje su ostvarile ekonomski razvoj. Zbog toga što su one trpele izuzetan pritisak od tri sile koje su bile dominantne u čitavoj ljudskoj istoriji: najpre je to bila sila koju je nametala religija (ritualni poredak),  ogoljeno nasilje (imperijalni poredak) i sila novca (koji predstavlja individualni “trgovački poredak). Drugim rečima - sila je najpre bio sveštenik, onda vojnik i konačno trgovac.
Sve tri sile su dugo koegzistirale, a onda je religija ustupila mesto vladarskom nasilju, a nasilje - novcu.

“Trgovački poredak” se, po Ataliju, polako razvijao iz tri unutrašnja nasleđa rimske i islamske imperije koje dominiraju mediteranskim regionom. Vodeća ivica pomeranja trgovačkog poretka koji karakteriše težnja svakog pojedinca za stvaranjem imetka,  polazi od Mavra iz Kordobe ka čitavom Zapadu u 12. veku. To je  društveno “jezgro” koje se pomera kao rezultat kriza ili ratova koji su vođeni vekovima.
Ovo “jezgro” koje se širi je u stvari grad-luka sa poljoprivrednim i industrijskim zaleđem. Ono privlači i zadržava “preduzimljivu klasu”, razvija industrijalizaciju i ekonomski život i širi ljudske slobode.

 

JUDEO BANKARI ILI JUDEO HUMANISTI?


Ljudsko oslobađanje od sile vladara počinje, po Ataliju, tek u istočnom Mediteranu kod antičkih Grka, Fenićana i Izraelita (o čijem postojanju na prostoru današnjeg Izraela – ipak nema pouzdanih dokaza, ali pošto je Atali Jevrejin onda mu je ovo važno). Za ove narode “ljudski život dolazi pre svega drugog”, tvrdi Atali. I to su bile humanističke ljudske zajednice gde je svaki čovek bio jednak sa svojim susedom.
I upravo je to ideal kome teži Novi svetski (trgovački) poredak , a  Atali to naziva Judeo- grčkim idealom.  To je društveni model koji izrasta iz “demokratskog tržišta”.

Dakle, oni koji kreiraju novi „trgovački poredak“ (termin koji upravo Atali koristi) sa ovakvim idealom o slobodi jednostavno su svoju veru prilagodili svom interesu. A onda su tu veru proglasili za idealno ljudsko društvo kome vredi težiti. I to je suština Atalijeve filozofije.

A to je društvo apsolutno slobodne trgovine odnosno globalnog tržišta bez nacionalnih granica i državno ograničenih poseda. (Što, naravno uključuje i slobodnu trgovinu novcem kao da je roba).

Istorijski gledano ništa nije tako korenito uticalo na formiranje današnje ljudske zajednice (koja počiva na potpuno neprirodnom sistemu vrednosti među ljudima) kao što je to prodaja novca uz interes. Ovaj veliki trijumf lihvara simbolično je predstavljen biblijskom pričom o Hristovom raspeću (jer se upravo on obračunavao sa lihvarima). I danas svaki takozvani "hrišćanski praznik" i mahanje krstačom sa razapetim Hristovim telom ne predstavlja ništa drugo do ruganje hrišćanskom moralu koji, zapravo, odavno više ne postoji osim kao predstava u kojoj su lihvari (vukovi) obukli Hristovu jagnjeću kožu. Većina ljudi ovu prevaru i danas nije u stanju da shvati, dok Iluminati savršeno dobro istrajavaju u ovoj predstavi.

Ideološki gledano, piše Atali, slobodno kretanje kapitala i robe predstavlja "oslobađanje od svih istorijski nametnutih društvenih stega". ( Da podsetimo da su tu stegu vekovima nametalu feudalni vlastelini zabranom prodaje novca na svojim feudima tj. državama i masovnim proterivanjem judeo-lihvara). To je "oslobađanje od određeog načina života, od političkih sistema, oslobađanje u umetnosti, ideološko oslobađanje, seksualno oslobađanje, oslobađanje žene (od braka i muža), oslobađanje dece (od roditeljskog rigidnog nadzora), oslobađanje od crkve, od osećanja nacionalne pripadnosti… "

Ali, zar to Atalijevo  “oslobađanje” ne predstavlja potpunu demontažu svih davno izgrađenih društvenih sistema? Za Atalija , kao bankara,  težnja za ovakvim oslobađanjem  je neminovan istorijski proces, a ne perfidno smišljena psihološka i politička manipulacija iza koje stoji međunarodni bankarski karteli (gde pripada i Žak Atali) u nameri da kontrolišu čitavo svetsko tržište kapitala, robe, prirodnih resursa i ljudskog rada.

Ako nekome još nije jasno kako sila novca “oslobađa”,  dozvolite mi da izmesem svoje viđenje šta za obične ljude i ljudsku zajednicu znači ovo oslobađanje kome teže trgovci-bankari (kojima pripada i Atali).

Suština je jednostavno u razaranju postojeće društvene zajednice, gde je neprikosnoveni i dominantni lider najpre bio onaj koji je bio najjači, zatim onaj koji je bio najmudriji, onda je to bio vladar koji je bio centar okupljanja jakih i mudrih (koji je imao i crkvu i vojsku), da bi onda “spontanim” revolucijama (seljačkim i buržoaskim) u 18. i 19. veku bila uspostavljana evrpska “demokratija” u kojoj vladaju oni koji slobodno trguju i prodaju narodu novac (papir).


I stvoren je današnji sistem falš demokratija i podobnih monarha.

“Demokratski” političar je danas tako postao običan građanin – bezemljaš, koji nema nikakve individualne vrednosti ni znanje, ni veštine, niti ima fizičku snagu, ali preko noći – “demokratskim”  izborima dobija značajan društveni položaj, moć i - novac. I preko noći sve to može da izgubi, ako trgovci procene da im ne donosi dobit.

Za žene je u ovakvom potrošačkom i trgovačkom društvu  poželjan muškarac koji ima društveni uticaj i novac, pa makar ispoljavao sve tipične ženske osobine- bio fizički slabašan, emotivno nezreo, moralno prevrtljiv, strašljiv, nesiguran, neurotičan ili seksualno devijantan. Samo novac mu daje vrednost. A veliki novac on može da dobija kao podobna servilna jedinka- od bankara. Ako je takav na državnoj funkciji , on im omogućava perfidnu pljačku i vodi politiku državnog zaduživanja.

 

I zbog svoje slabosti on ne može da im se odupre ili izmigolji. Za razliku od moćnih vladara iz vekovnih dinastija koji su se bankarima opirali, proterivali ih i likvidirali.

Društvena zajednica kakvu danas poznajemo je jednostavno mentalno prekomponovana i podrvrgnuta je perfidnom mentalnom inženjeringu, koji je od muškarca stvorio servilnu snishodljivu “ženku” koja teži da ima svog gospodara uz čiju pomoć će se uzdići na društvenoj lestvici. Žena, kao ni feminiziran muškarac po prirodi, međutim,  nikada ne mogu biti lideri dobro rganizovane društvene zajednice, pa takva zajednica ne može da bude formirana kao jak samosvestan nad-organizam. Ona je samo zbir jedinki (ćelija) koje su potpuno identične i koje funkcionišu samo u skladu same sa sobom odnosno usađenom psihološkom matricom. ( I takve jedinke, po Ataliju, će sačinjavati buduće društvo Novog svetskog poretka).

 

Dakle, Atali preoblikovanje  ljudskog društva kao organizovane celine kojom više ne vladaju najači i najmudriji, već obični, slabi  i prosečni naziva – oslobađanjem. Tako u ovoj “slobodnoj” ljudskoj zajednici koju su već iskreirali prodavci novca  “kolo” tj. “države” vode – “miševi” dok se “mačke” anatemišu kao siledžije i teroristi. Nacionalisti su zato diktatori tj. siledžije.

Atalijeva filozofija i istorijska analiza  razvoja trgovačkog društva, što on posmatra kao neminovnost, očito nastoji da opravda ovo okretanje sveta naglavačke i zato je to danas svet  u kome je vrednost ono što suštinski nema vrednost (papirni novac), dok  istinske vrednosti podležu trgovačkoj proceni koja ih može preko noći minimalizovati ili preceniti.

I to je Novi svetski poredak, trgovačko društvo globalnih razmera, bez granica, u kome će pljačka i laž  biti vrline, nemoral, duhovna slabost  i prevrtljivost – poželjne osobine. Seksualna devijantnost i dezorijentacija smatraće se slobodom ličnog seksualnog izbora.

 

RASPAD SJEDINJENIH AMERIČKIH DRŽAVA

U skladu sa pomenutim “istorijskim kretanjima” i po istom principu  Atali vidi i današnje pomeranje američke industrije, koju danas vodi kalifornijska industrija čipova i informatike, preko Pacifika, koji je zamenio do tada glavni trgovački put preko Atlantika i vezu sa Evropom.

Po Ataliju je i ovo prirodan istorijski proces i nije posledica smišljenog iznošenja kapitala i radnih mesta iz SAD u Kinu i Indiju. Činjenica je, međutim, da su SAD već praktično opljačkane i istrošene i što cenu rada prezaduženih pojedinaca bankari tu ne mogu da spuste, jer ne bi mogli da vrate novac od kredita.


Tako je i raspad SAD u skoroj budućnosti jedna istorijska neminovnost koja će , po Ataliju, biti samo “posledica prezaduženosti, velikog jaza između bogatih i siromašnih, loših investicija i deindustrijalizaciji”.

U poglavlju “Pad imperije” , Žak Atali kaže da će dolar ostati dominantna svetska moneta najmanje do 2025. godine kada će međunarodni bankari početi da ga napuštaju i “kreditna piramida, zasnovana na vrednosti nekretnina će početi da se ruši”.

Amerika će tada početi da se raspada, sa nasiljem i u haosu koji će tada nastatai. Koliko će biti veliki ekonomski pad SAD i kakva ih budućnost čeka Atali opisuje rečima da: “...to neće biti sutrašnja Afrika, koja će jednog dana ličiti na današnji Zapad, već bi čitav Zapad mogao da bude u situaciji da priziva današnju Afriku”.

"Amerika će imperijalni tron izgubiti vremenom, ali ne pre 2030. nakon čega će se u njoj drastično pomeniti politika i SAD će postati država socijalističke demokratije poput skandinavskih država ili će njome zavladati diktatura". Po, Ataliju, brz ekonomski rast očekuje više zemalja u svetu, posebno u Aziji pa će u budućnosti to biti policentričan svet.

Atali još vidi da će u čitavom svetu, kako ga bude obuzimao haos, doći do jačanja religija poput islama i hrišćanstva.

Region u kome se uči biblija u Južnom delu SAD (južnjaci - nacionalisti) mobilisaće se i oni bi mogli da dominiraju američkom  politikom jedno vreme.
“SAD bi onda oko 2040. mogle ući u teokratsko iskušenje, eksplicitno ili implicitno, u obliku teokratskog izolacionizma u kome bi demokratija bila jedva primetna”.

Ovaj jak hrišćanski pokret mogao bi se proširiti na međunarodni nivo i on bi mogao biti iskorišćen u ratu protiv mobilisanog Islama. I to bi bio opšti svetski rat, očito. Ovaj sukob bi teško oslabio sve zemlje i obe religije bi onda bile odbačene.


Nije jasno na osnivu čega ovakve projekcije  budućnosti izvodi Atali, osim na osnovu laži i dezinformaija koje  globalni mediji već nekoliko godina plasiraju kao islamski fundamentalizam i terorizam koji su se obrušili na američku i zapadnoevropsku demokratiju. Kao da već nema mnoštva dokaza da se radi o perfidnoj orkestraciji terora i da iza njega stoje upravo međunarodni bankari i tajne službe pod njihovom kontrolom koje obučavaju ove “islamske teroriste” upravo sa ciljem da rasplamsaju veliki verski globalni sukob. Atali očito “predviđa” ono na čemu bankari već odavno rade.

Zanimljivo je i njegovo “predviđanje”  da će se pre kaja 21. veka SAD potpuno raspasti i onda će biti pod vlašću jedne kolektivističke svetske vlade.

 


DECA ĆE SE PRAVITI KAO PROIZVODI ZA TRŽIŠTE
Opšta sloboda trgovačkog poretka  predviđa i oslobađanje od braka, ali i razdvajanje ljubavi od seksa. I to će biti dve  različite stvari. Brak će biti ekonomska zajednica ljudi koji su slobodno odlučili da ovu zajednicu stvore (pol nije bitan), dok će se pravljenje dece industrijalizovati. U stvari brak će, kako predviđa Atali , biti toliko slobodan izbor da svako može izabrati da li će živeti u poligamiji (sa više žena), ili poliandriji (jedna žena sa više muževa).  U svakom slučaju klasičan brak (kakav je inače nametnula crkva)  više neće biti osnovna socijalna ćelija ni osnovna reproduktivna zajednica.


Atali piše da je pokretačka snaga ovog novog trenda bio razvoj tehnologije koja je oslobodila  mlade od kontrole starijih. Prvo je to bio radio, koji je dozvoljavao mladima: “da igraju van balskih sala i tako su se oni oslobodili nadzora roditelja” (i najčešće provodadžisanja), oslobadjajući svoju seksualnost, otvarali su se prema svim vrstama muzike, od džeza do roka, i tako objavljivali svoj ulazak u potrošački svet,  u svet želja i pobuna.
Nove generacije će , po Ataliju, stvoriti “jednu egocentričnu  populaciju koja će biti odana samo sebi”.
Atali kaže da će ljudi “ biti jedinke koje samo žive jedna pored druge i svaka će biti usamljena”.


I to je već deo današnjeg društva, jer mlade već decenijama vaspitavaju  mediji i devijantni idoli, dok roditelji trče za novcem (i grcaju u dugovima) i nemaju vremena za brigu o svom potomstvu.
Dominantna medijska kultura danas je  psihopatska  i devijantna kultura – gde se kao predmet obožavanja (kultovi) pojavljuju  narkomani, neurotičari, nakaradni i izmišljeni likovi sa filma, televizije i stripa).
I to je očito i bio cilj bankara, jer od takvih jedinki se ne može formirati organizovana društvena zajednica koja bi bila sposobna da se odupre trgovačkom poretku.
Na ovaj način bi se praktično zaustavila dalja evolucija ljudske zajednice jer je pitanje da li ovakva zajednica može funkcionisati na globalnom nivou gde će komunikacija među članovima biti praktično moguća samo virtuelno.
Cilj bankarske elite je da razdvajanjem braka i seksa (parenja), produkciju ljudskih jedinki i njihovo dalje socijalno oblikovanje može da kontroliše.


Iako sam Atali na sve to ne gleda blagonaklono , on piše da je čitav dvadeseti vek u stvari nastojao da ovu podelu napravi prvo kontrolom materinstva preko kontraceptinih pilula,  onda se prešlo na veštačku oplodnju, da bi se zatim stvorili uslovi za korišćenje majki surogata…
Zato Atali “predviđa” da će  buduće generacije “proizvoditi ljudske jedinke kao predmet napravljen po meri, u veštačkoj materici, što će omogućiti mozgu da dalje razvija karakteristike koje su unapred izabrane. Kvalitene i podobne duše će se prebacivati u novo telo kloniranjem i tako će ljudsko biće postati stvar za prodaju i kupovinu.
I to će biti još jedan veliki biznis trgovačkog društva, zar ne?

Ovoj kravi su tobožnji "naučnici" u Japanu (možete ih nazvati i monstrumima) zarad eksperimenta izvadili matericu sa plodom i zametak onda stavili u veštačku matericu (vidi se iza) . Zašto? Da bi sutra pravili biznis sa uzgajanjem dece. Ko može da tvrdi da se već ne vrše isti eksperimenti i sa ženama i decom? Krava za njih očito nije sveta životinja.


SLOBODA UZ TOTALNI NADZOR


Sloboda u trgovačkom društvu ići će i uz stalni totalitarni nadzor kako se pojedinci ne bi izmigoljili od svoje slobode. I tu će glavni pomagač biti , ne ljudi, već mnogo puzdanija tehnologija pa će nadzor vršiti roboti specijalno napravljeni tako da budu sastavni deo svakog domaćinstva, a  njihovu stvarnu ulogu niko neće znati.


Atali kaže da će to biti novi tehnološki bum - roboti za domaćnistvo koji će praktično znati da rade mnoge kućne poslove.
Pored toga oni će raditi i za bezbednosne snage, kao radnici u industriji, ali i pomagači hendikepiranima osobama. U stvari oni će svuda biti posmatrači i nadzornici koji će prikupljti sve podatke i slati ih privatnim i javnim bezbednosnim službama.
Oni će praktično raditi ono što danas već rade mnogi telekomunikacioni uređaji (kablovski TV i radio aparati, komjuteri, mob. telefoni, faksovi…)


“Svaki pokretni objekt će biti stalno u mogućnosti da bude praćen. Sve podatke koje on sadrži, uključujući fotografije svakoga, biće pohranjene i predate specijalnim kancelarijama i javnoj i privatnoj policiji,” piše Atali.

Do 2050. ove mašine će se razviti i u ono što Atali naziva “mašine sa samonadzor” koje će omogućiti svakome da osmatra sopstveno ponašanje i na osnovu čega će sam (dakle slobodno) odlučivati da treba da se povinuje određenim normama.
Ljudi će posmatrati sopstvenu potrošnju vode, energije i hrane, kao i sastojaka u svojoj hrani.


Da li ovde treba da pominjemo specijalni kodeks ishrane (Codex alimentarius) koji će tačno nalagati koliko čega od nutritivnih sastojaka treba da bude u svakoj namirnici?
I jednika će sama to da proverava i da se toga pridržava. Meriće sebi procenat šećera u krvi, gvožđ, holesterol… I onda se usklađivati sa normama. A norme će propisivati – specijalizovane službe.


“Elektronske bubice, koje se nositi pod kožom registrovaće neprekidno otkucaje srca, krvni pritisak i holesterol. Mikroprocesori vezani za razne organe će posmatrati njihovo funkcionisanje i porediti ih sa propisanim normama”, piše Atali.

Živeći nesiguran i haotičan život, ljudi će biti zavisni  od osiguravajućih  kompanija (što je na Zapadu već odavno sadašnjost). Te kompanije će uveravati svoje klijente “da se prilagode i povinuju propisanim normama kako bi minimizirali svoje rizike i mogli da se osiguraju. Postepeno će početi da diktiraju planetarne norme ponašanja (šta da se jede, šta da se zna, kako da se vozi, kako zaštiti sebe, decu., kako da se nešto koristi, kako da se proizvodi…)


Te kompanije će postati  nemilosrdne. One će kažnjavati pušače, one koji piju, gojazne, preterano mršave, one koji ne rade, neadekvatno zaštićene na radu, agresivne, nemarne, nespretne,  dekoncentrisane, maštare i rasipnike. (Pitali ste se možda ko je smislio "mobing"? Sada znate i ko i zašto je to važno.)

Neznanje, izlaganje rizicima, traćenje vremena i ranjivost, smatraće se bolešću, predviđa Atali.


I još nešto: zatvor će postepeno biti zamenjen ekonomičnijim nadzorom na daljinu osobe pod kućnim pritvorom.


ŽIVOT U ČELIČNOJ SAKSIJI


Atali predviđa i koje će biti posledice klimatskih promena u budućnosti. Tako kaže da će se “sa označenim porastom u temperaturnim promenama, veoma važna promena odigrati u prirodi. Drveće će rasti brže i biće lomljivije (Da dodamo da će se to događati kod genetski modifikovanog drveća koje će mnogo brže da raste i biće veoma krto i slabašno) .

Mnogo ozbiljnije će biti to što će daleko više obala postati nepodesno za stanovanje. Sedam najvećih svetskih gradova i luka i trećina svetske populacije danas živi na obalama mora… Tako će ekološko izbeglištvo  postati deset puta brojnije do 2050.”
Atali predviđa i da će budućnost medija biti bez papirnih novina.


U svakom slučaju budućnost ljudske zajednice, po prognozama Atalija, biće lišena svega što je prirodno i zapravo će biti maksimalno lišena života (koji je u suštini nepredvidiv i neukrotiv) ali zato zanovana na nakaradnom verovanju u "slobodu"  koja će biti kao pupoljak u strogo kontrolisanoj čeličnoj saksiji.